Vårt eget porselen, ConGusto, produseres i Kina. Vi utfører jevnlige revisjoner og har tett kontakt med fabrikkene og stort fokus på arbeidsforholdene der.
Vårt eget porselen, ConGusto, produseres i Kina. Vi utfører jevnlige revisjoner og har tett kontakt med fabrikkene og stort fokus på arbeidsforholdene der.

Billig? Ikke for enhver pris

Balansen mellom lave priser og gode leveranser kan være hårfin. I storkjøkkenbransjen dreier det seg sjelden om en forskjell på 80 millioner, slik Oslo Kommune og Veireno avtalte  -  og avlyste. Men at god nok kvalitet krever mye av hele forsyningskjeden, det gjelder for alle bransjer.

En stor andel av utstyret i storkjøkkenbransjen er produsert i lavkostland. Derfor bør aktsomhetsvurderinger og kunnskap om arbeidsforhold på fabrikkene være en selvfølgelig del av kvalitetskontrollen, både for bransjens storkjøkkenleverandører og for serveringsstedene som bruker utstyret. I Årsrapport for etisk handel 2016 kan du lese mer om hvordan vi driver leverandørkontroll for Culinas produkter.

For alle handelsbedrifter er det et krevende arbeid å ha oversikt over leverandørkjeden og hvilke miljø- og arbeidsforhold som ligger bak produktene - ikke minst når dette skal dokumenteres. Vi har som ambisjon å vite hvor produktene fra våre hovedleverandører er produsert, kjenne til arbeidsforholdene på fabrikkene og vurdere om vi ønsker å handle herfra eller om vi må få til forbedringer i produksjonsleddet. Derfor snakker vi ofte med våre hovedleverandører om forholdene på fabrikkene. Personlige møter, egenevalueringer av produksjonsstedene, tredjepartsrevisjoner og fabrikkbesøk er våre viktigste metoder for å forstå om forbedringer trengs.  

De siste årene har vi sett at trenden også blant våre kunder går i retning av mer bevisste valg når de handler. I kundeundersøkelsene 2016 spurte vi: "Hvilken betydning har samfunnsansvar og etisk handel når dere velger leverandør?" 30 prosent svarte "Stor betydning - vi har klare krav til våre leverandører og krever dokumentasjon...". 60 prosent svarte "Noe betydning - vi foretrekker leverandører som kan dokumentere...", mens 10 prosent mener samfunnsansvar har "Mindre betydning". 

Vi vet at det fortsatt skal et godt stykke arbeid til, før politisk korrekte svar blir til etiske innkjøp i praksis. Men i 2016 fikk vi flere henvendelser enn noen gang fra kunder som spør etter produktenes opprinnelse, miljø- og produksjonsforhold og om matsikkerhet. Alt fra store innkjøpskjeder som NHO Reiseliv til små barnehager og bakerier har samfunnsansvar på agendaen. Det er bra! For etterspørsel fra sluttmarkedet er en helt nødvendig drivkraft i våre prioriteringer. Et etisk skifte i innkjøpspraksis hos sluttkundene i storkjøkkenbransjen, vil fremme rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører bakover i hele verdikjeden. 

Det var også en stor inspirasjon for oss å få tildelt prisen "Årets etiske ildsjel 2016" for arbeidet vi gjør med egne innkjøpsrutiner og som pådriver for offentlige etaters innkjøpspraksis. Og i 2016 kom endelig resultatet av et langsiktig påvirkningsarbeid overfor myndighetene for å styre 500 milliarder offentlige innkjøpskroner i etisk retning; "Lov om offentlige anskaffelser" krever fra 2017 at samfunnsansvar skal vektlegges i alle offentlige anbud. Det skal vi følge opp.

Lovverket er et av mange viktig bidrag for å dempe effekten av et sterkt prisfokusert sisteledd, som tradisjonelt har devaluert den etiske innsatsen gjennom hele leverandørkjeden. Den må også etterleves. Vi venter i spenning på det etiske skiftet!

Irene Gulbransen
Styreleder

Fakta:
Hva sier den nye anskaffelsesloven?
§ 5.Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Departementet kan gi forskrift om det nærmere innholdet av bestemmelsen.

Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.

Departementet kan i forskrift pålegge statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer å stille krav om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden ved utførelsen av offentlige kontrakter i bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet.

Les mer om Culinas arbeid med samfunnsansvar i Årsrapport om etisk handel
Les mer om ny §5 som setter krav til samfunnsansvar i anbudsrunder